Popis vyvolávacího informačního systému Fronta

Popis modulů:

INFORM BOX ZOBRAZ a PANEL KLAVESNICESTATISTIKA

Informační systém FRONTA  řeší optimální pohyb návštěvníků ( klientů) v organizacích , kde dochází k nerovnoměrným , nebo velkým počtům návštěv . Systém sleduje stav a pohyb přítomných návštěvníků (klientů) v institucích a jejich vyzvání k příchodu na příslušné pracoviště na základě pokynu daného pracovníka . Uvedený systém umožňuje optimálně organizovat práci zaměstnanců instituce a dobu čekání uchazečů a tím zamezit zbytečným nedorozuměním zaměstnanci a klienty. Systém vychází z předpokladů, že klient se zaregistruje při svém příchodu ( buď sám samoobslužném boxu, nebo s pomocí pracovníka instituce – informátora) .Podle podmínek obvyklých v jednotlivých institucích je přiřazen k příslušnému pracovníkovi ( jednomu nebo několika v závislosti na konfiguraci systému) , kterému se vytváří pomyslná fronta klientů . Tento pracovník má možnost zadat pokynem informačního systému požadavek na příchod dalšího klienta podle pořadí příchodů . Požadavek na příchod uchazeče je možné zobrazit buď na svítivých LED panelech , nebo je zobrazen na velkoplošných  LCD displejích umístěných v čekárnách.  Pokyn k příchodu je doplněn rovněž akustickým signálem . V prodlevě mezi výzvou a příchodem uchazeče má pracovník možnost na základě již zobrazených identifikačních údajů klienta připravit agendu pro řešení tohoto případu . Tím se dosahuje zkrácení prostojů .

.

Projektové podklady pro vyvolávací informační systém Fronta:

Nejednodušší verzi je zvaci systém
  • Klasik 

,který vizuálně rozsvícením světelného návěstí upozorní  na volné pracoviště pro příjem dalšího klinta. Pracovník úřadu přepíná mezi stavy Volno a Obsazeno přepínačem na svém pracovišti.Je určen pro menší pracoviště s nízkým počtem odbavených klientů .

Komfortnější  je je verze

  • Tlačítka

v které se klient stiknutím tlačítka přiřadí do Fonty čekajících, obdrží pořadové číslo, informaci o počtu čekajících před ním  a časové informace o svém vÿzvání na pracoviště.Pracovník úřadu má možnost ze svého PC jej vyzvat na pracoviště .Zároveň má přehlede ostavu čekajících klientů.Zobrazení v čekárně je na alfanumerickém světelném LED panelu , nebo na velkopošném LCD displeji .

Verze
  • Dotekový infokiosek

vychází z předchozí verze, která  místo tlačítek pro vkládání klientů používá dotekovou plochu na monitoru ,Tím je systém rozšířen o možnost vkládat další jedinečné identifikační údaje klientů ( rodná čísla ap.)

 

Protože při vývoji informačního systému Fronta byl jeden z hlavních požadavků kladen na variabilnost a jednoduchost a rychlost změny konfigurace systému jsou projektové požadavky omezeny na minimum. Nutným požadavkem je pro verze Tlačítka a Dotekový infokiosek ,aby všechna pracoviště, která používají tento informační systém byla připojena na počítačovou síť, po které probíhá veškerá potřebná komunikace . Tím se radikálně snížily potřeby instalovat dodatečné vedené v budovách a pouze změnou nastavení v software je možné měnit konfigurace pracovišť.Tím odpadá nutnost realizovat dodatečné rozvody signálových vedení, což se pak ve svém důsledku projeví v příznivé ceně systému. Další požadavky se pak dále různí podle zvolené varianty zobrazení :

Popis modulů informačního systému příchodů klientů FRONTA verze 12


Popis modulů:

INFORM BOX ZOBRAZ a PANEL KLAVESNICESTATISTIKA

Informační systému FRONTA v součinnosti s instalovaným externím hardwarovým příslušenstvím realizuje úplný sytém autonomního zpracování pohybu osob v institucích , které podle svých individuálních požadavků přiřazují jednotlivé osoby ( klienty) na příslušná pracoviště. Informační systém Fronta umožňuje vložit klienta do systému - autonomně stikem tlačítka klientem , nebo vložením pomocí pracovníka instituce (možné obojí současně) Zobrazit vyzvání příslušného uchazeče v pořadí , který se individuálně zaregistroval (nebo přeposlat na jiné pracoviště), popřípadě u informační pracovnice na velkoplošném LCD panelu.

 

Programové vybavení pro prostředí Windows se skládá z následujících programových modulů:

InformNT 32 bitová verze autonomního přijímacího pracoviště, popřípadě pracovníka - informátora

Box_NT klient zprostředkování Statistika - analýza činnosti systému

Klávesnice - obsluha tlačítek vstupní klávesnice

Zobraz - podpora modulu pro zobrazení ( v závislosti na zvoleném typu zobrazení - LED panel - LCD panel)

Panel- - podpora svítivých panelů LED panelů

Statistika - vyhodnocuje provoz vyvolávacího zařízeni

Následující obrázky vzhledu programového vybavení nemají reálně definované uživatele, pracoviště a jejich vzájemné vazby - slouží pouze pro ilustraci