Modul INFORM

Popis vyvolávacího informačního systému Fronta

Popis modulů:

INFORM BOX ZOBRAZ a PANEL KLAVESNICESTATISTIKA

InformNT umožňuje pro maximálně padesát čtyři definovaných front přiřadit libovolné kombinace až padesáti čtyř definovaných uživatelů (možné další rozšíření). Při ukončení práce programu je možné zálohovat všechny informace o právě ukončené činnosti systému do souboru ARCH I V.FRN , kde jsou údaje exportovány ve formátu "čárkou oddělený - Comma delimited", který je možno pro případnou další analýzu importovat do příslušného programového vybavení (MS Excel,QuatroPro apod..). Tento soubor se stále s dalšími daty zvětšuje a dopo r učuje se jej alespoň dvakrát za rok archivovat přenesením do jiného adresáře. Systém vytvoří při nepřítomnosti souboru ARCHIV.FRN v pracovním adresáři automaticky vytvoří nový.Od verze 4 umožňuje současnou práci více informátorů používající program Informnt (na p ř. v nárazovém zvýšení počtu klientů je možno posílit příjem zřízením dalšího pracoviště) a autonomního pracoviště, kde se klient na příjmovém pracovišti sám zařadí do pořadí po zadání požadovaných dat přes dotykovou obrazovku samoobslužného terminálu.

V hlavním poli se objeví v závislosti na počtu definovaných front příslušný počet tlačítek s zvolenými názvy (ilustrační názvy Fr1, Fronta2 … , možno zvolit např. ZPS, Mladiství , Pasy, Dávky atd.). Čísla uvedená v pravé části tlačítka nás informuji o počtu klientů v  dané frontě a o počtu ještě čekajících.

Pro režim práce v samoobslužném kiosku s dotekovou obrazovkou se na počátku oběví úvodní okno s libovolně nadefinovanými činnostmi (kterým je opět libovolně přiřazena skupina front)

   
Dalším rozkliknutím se dostaneme k jednotlivým frontám.  

Pracoviště informatora

Stisknutím tlačítka příslušné fronty se zařadí další uchazeč. Podle definování v konfiguračním menu Nastavení->Nastavení výstupů a vstupů se objeví jedno z následujících oken pro vkládání informací o uchazeči.Varianta s číselnými hodnotami je určena pro samostatnou obsluhu uživatele s dotykovou obrazovkou, kde se po vložení požadovaných hodnot přiřadí pořado v é číslo. Pro tento režim je nutno nastavit Doteková obrazovka v menu Nastavení.

 

 

Po svém spuštění nejprve načítá konfiguraci informačního systému ze souboru INFOSxx.DAT (kde xx je počet klientských licencí ) . Pokud je tento soubor nepřístupný , dojde po upozornění k ukončení programu. Dalším krokem je volba uživatele, pokud je uživatel definován jako ADMIN – je na prvním místě konfigurace uživatelů , začíná nový den ( tj. veškerá data se nulují, všechny fronta jsou prázdné) a nebo se pokračuje s daty z předchozí činnosti ( např. po výpadku proudu, nebo PC , kdy se pokračuje s předchozími daty ). Další uživatelé nemají možnost začít Nový den s novými daty a ani zálohovat

 

V závislosti na konfiguraci pracovišť ( viz. popis dále - konfigurace systému) se objeví na hlavním panelu příslušný počet tlačítek Front, kde je zobrazena v každém tlačítku informace o názvu fronty, počtu přijatých klientů lomeno počtem vyřízených klientů. Stiskem požadované fronty se pak vyplní položky rodné číslo ( kontrolní suma se n e provádí - pouze kontrola na počet čísel), automaticky se zvětšující pořadové číslo ( pokud změníme toto číslo v editovacím poli , další se automatiky připočítávají k této nové hodnotě). Můžeme danému klientovi přiřadit vyšší prioritu, která jej přesune v řadě čekajících na první místo. Po zadání hodnot se mění počet čekajících a celkem v popisu tlačítka příslušné fronty. Z položek definovaných v servisním nastavení přiřadím doplňkovou zprávu. V horní části je menu s jednotlivými povely a ikonami pro nečastější úkony.

Popis jednotlivých instrukcí programu InformNT

Program

 

Konec Alt+F4 - ukončení práce programu

Prohlížení a vymazání

 

Dynamicky se měnící obsah roletového menu s názvy jednotlivých aktivních front, po výběru se zobrazí detailní informace o požadované frontě. Pokud výběrem některého klienta poklepnutím levého tlačítka myší, objeví se vedle tlačítka OK nové s názvem Vyřadit z fronty . Po jeho aktivaci se přiřadí danému klientovi příznak s kterým už nebude vyzván k příchodu .

Nastavení

 

Pod tímto menu se skrývá nakonfigurování všech potřebných informací pro práci Front

Servisní nastavení

zde se zadávají data při aktivaci systému, popřípadě po změnách konfigurace .

Uživatelé

 

 

- zde je nutno při konfiguraci vložit jména všech pracovníků Fronty s jejich přihlašovacím síťovým jménem . Maximální počet je omezen 54 osobami.(Při použití 16 bitového klienta Box16 je logovací jméno omezeno na 8 znaků bez diakritiky.) Příklad: LogName : NOVAK Příjmení:Nováková Poznámka: v logovacím jménu n e jsou přípustné jiné znaky než písmena anglické abecedy

Pracoviště

- zde do prvního sloupečku vkládáme námi zvolený název pracoviště ( písmena , nebo čísla) a do druhého číslo síťové karty ( v plném počtu 12 čísel včetně případným nul na počátku).

Názvy Front

 


- zde vybíráme pro snadnější orientaci názvy Front - maximální počet je omezen na 54 (možnost rozšíření).  
Komentáře

vkládáme libovolné texty - zprávy ,které je možno přiřadit k uchazeči při příjmu

Přiřazení pracovišť

- v této nabídce přiřadíme jednotlivé pracovníky k jednotlivým frontám. Určíme, kteří pracovníci budou pracovat s jednotlivými frontami-tzn. Budou si zvát uchazeče zařazené do těchto front. Výběr provádíme z roletového menu jmen nakonfigurovaných v Servisním nastavení. Pokud daného pracovníka nechceme přiřadit do žádné fronty , volíme položku žádná na konci roletového menu jmen.

Definování uživatelů programu

v této nabídce definujeme po vložení hesla Admin jednotlivé uživatele porgramu InformNT, vložením logovacího jména a čísla síťové karty. Uživatel na prvním místě-tzv. Admin- má rozšířené pravomoci , kdy pouze tento uživatel může začínat Nový den s prázdnými daty a zálohovat do archívu. Pouze tento uživatel má právo měnit heslo Admina . Změn hesla správce umožňuje definovat po potvrzení změnu hesla.

Nastavení výstupů a vstupů 

zde máme možnost zvolit prácí s tiskem pořadových lístků na zvolené tiskárny a upřednostnit zadávání uchazečů v samoobslužném režimu s dotykovou obrazovkou . Při výběru tiskárny ASCII je tisk rychlejší včetně odstřižení papíru u předvolených tiskáren. Upřednostněná volba Dotyková obrazovka se nastaví pouze pro právě přihlášeného uživatele. V pravém horním menu je roletové menu s možností měnit velikost tlačítek na ploše z původní velikosti na 2až 4 násobné zvětšení.

Rozložení poloh tlačítek

zde mám možnost nastavit pro každé PC používající program InformaNT rozložení tlačítek na ploše. Po zvolení této možností ( v menu se objeví zaškrtnutá položka Rozložení poloh tlačítek) nyní stiskem levého tlačítka myši nad požadovaným tlačítkem vybereme požadované tlačítko pro přesun. Nyní současným posuvem m yší a stisknutý pravým tlačítkem přeneseme do požadovaného místa

Vzhled prostředí

zde máme možnost ovlivnit vnější podobu hlavního okna programu - můžeme potlačit přítomnost ikonové a stavové lišty .Ikonová lišta je dynamicky přesunutelná a je jejím umístěním na libovolném místě obrazovky dosáhnou zkrácení času pro její použití. Přesunutí se provádí po najetí kurzorem na lištu a stiskem pravého tlačítka se současným posuvem na požadované místo dalšího umístění. Dále máme možnost nastavit maximální velikost na celé ploše, kterou využijeme především v samoobslužné verzi s dotykovou obrazovkou.

O produktu

- toto poslední menu nás informuje o výrobci programového vybavení a jeho verzi s počtem uživatelů zakoupené licence